Code of Conduct

Arbetsvillkor

Vi strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare. TF Freight AB ska sörja för god arbetsmiljö ur fysisk och social synvinkel, samt sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare med avseende på medarbetarnas personliga utveckling. Relationen till och mellan de anställda ska bygga på ömsesidig respekt och värdighet  samt rimligt inflytande inom områden som påverkar den enskildes arbetssituation.

Vi kräver att leverantörer respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och att anställda behandlas i  enlighet med ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och Rättigheter i arbetet (www.ilo.org).

Arbetsmiljö

Vi strävar efter att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt arbetar för att erbjuda våra  medarbetare en säker arbetsmiljö.

Vi följer som ett minimikrav nationella lagar och förordningar.  

Leverantörer ska som ett minimikrav följa tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsmiljö och  arbetsförhållanden. Vi begär också av våra leverantörer att arbetarnas hälsa och säkerhet prioriteras, och förväntar oss att ändamålsenliga skydd används, att använd utrustning och byggnader är säkra, och att farliga  substanser och farligt avfall hanteras på ett säkert sätt.  

Löner De anställningsvillkor, inklusive ekonomisk ersättning och arbetstider, som erbjuds våra medarbetare ska minst uppfylla minimikraven i nationell lagstiftning eller vara i enlighet med relevanta normer på de platser där vi  bedriver verksamhet.  

Leverantörer ska tillämpa arbetstider och betala löner och övertidsersättning minst i enlighet med nationella  lagar och avtal, eller enligt med relevanta normer.  

Jämställdhet Vi förespråkar förändring och utveckling och anser att detta inte är möjligt att uppnå på en arbetsplats som inte är jämställd. Vi strävar därför efter att anställda ska ges lika möjligheter till utveckling, utbildning, ersättning, arbetsinnehåll och anställningsvillkor, oavsett kön.                     

Diskriminering

Vi strävar efter en icke diskriminerande företagskultur baserad på ansvar och respekt. Vi är övertygade om att goda resultat, trivsel, engagemang och samverkan uppnås genom mångfald, och våra medarbetare ges  lika möjligheter att utvecklas oavsett kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, religion, sexuell läggning,  handikapp eller andra särskiljande egenskaper. TF Freight AB tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon  form. Detta gäller både för TF Freight AB samt för våra leverantörer.

Tvångsarbete

Vi accepterar inte tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete i någon form. Detta inkluderar avtal  under tvångsmässiga förhållanden och illegal arbetskraft.  Vi accepterar inte heller metoder som begränsar de anställdas fria rörlighet och ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid, mot  dennes vilja. Detta gäller  både för TF Freight AB bolag samt för våra leverantörer.

Barnarbete

FN:s  konvention om Barns Rättigheter, ILO:s konvention  om  minimiålder för tillträde till arbete samt  konventionen om Förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete,  är riktlinjer för all verksamhet som sker i vårt namn. Ingen person får anställas under åldern för att ha  genomfört obligatorisk skolgång eller vara under 15 år. Om barn i arbete påträffas  hos en av våra leverantörer  begär vi att åtgärder vidtas för att rätta till problemet, som inte förvärrarbarnets sociala situation. Om brister fortfarande finns efter att leverantören givits rimlig tid och möjlighet att åtgärda dessa ska leverantören bytas ut.

Disciplinära åtgärdar   

Anställda ska behandlas med respekt och värdighet.  Anställda får inte under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av fysisk, sexuell, psykologisk, straffåtgärd, trakasserier eller tvång.  Avdrag i lön får inte göras som disciplinär påföljd, om detta inte regleras i kollektivavtal eller är godkänt enligt lag. Detta gäller både för TF Freight AB  samt för våra leverantörer.

Föreningsfrihet och rätten till kollektiv löneförhandling

Anställda ska ha frihet att utöva sin lagliga rätt att vara medlem i, organisera eller arbeta för organisationer  som representerar deras intressen som anställda. Leverantörer ska  inte utsätta arbetstagare för hot eller  trakasserier, eller på annat sätt inskränka eller blanda sig i anställdas lagliga och fredliga utövande av sina  rättigheter.

Politiskt engagemang

Vi iakttar neutralitet gentemot politiska  partier och kandidater.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy uttrycker vår vilja att medverka till en hållbar utveckling och en förbättrad  miljö. Vi bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.
Kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser är en viktig utgångspunkt för vår affärsverksamhet.  

Antikorruption

Vi accepterar inte korruption, mutor eller illojala konkurrensbegränsande åtgärder. All försäljning  och marknadsföring av våra tjänster ska ske i enlighet med relevanta lagar och regler i respektive land.

Vi ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar. Vi deltar inte i karteller eller andra otillåtna   samarbeten med konkurrenter, kunder eller leverantörer.  Vi ska inte erbjuda eller ge betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att upprätta eller behålla affärsrelation med TF Freight AB. Vi får inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som  ges i syfte att upprätta eller behålla affärsrelation med TF Freight AB. I syfte att undvika intressekonflikter får våra anställda endast ge eller ta emot gåvor eller tjänster som inte bryter mot gällande lag, är i linje med allmän affärspraxis och inte rimligtvis kan anses utgöra mutor.  

Vi respekterar andra företags tillgångar, och skyddar våra tillgångar från förlust, stöld, intrång eller missbruk.

Vi får inte göra affärer med kunder eller leverantörer, som vi misstänker strider mot våra regler kring  antikorruption.

Kommunikation                

Vi har en öppen attityd i dialogen med de som påverkas av vår verksamhet. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter på ett korrekt och effektivt sätt.

Tillämpning

Chefer och ledare ska känna till och inom sitt område ansvara för att denna  uppförandekod, samt   gällande relevanta nationella lagar och föreskrifter, efterföljs. Samtliga anställda inom TF Freight AB är ansvariga för att de själva agerar i enlighet med uppförandekodens värderingar samt affärsprinciper. TF Freight AB är ansvarig för att arbetet kring uppförandekoden är en  kontinuerlig  process, och för att dokumentera och kommunicera hur vi själva och våra leverantörer uppfyller kraven.  

Uppföljning

Varje anställd ansvarar för att rapportera eventuella fall av bedrägerier eller annat brottsligt beetende till ledningen. Konstaterade överträdelser mot vår uppförandekod leder omgående  till disciplinära åtgärder, inklusive avsked vid allvarligare avsteg från riktlinjerna. Medarbetare som är   osäkra på  huruvida ett specifikt uppförande kan strida mot denna uppförandekod ska rådfråga närmast överordnade chef.

Ansvar för anställda

VD  ansvarar  för  att  föra  ut  innehåll  och  syfte  i  denna  uppförandekod  i  organisationen och för att uppmuntra anställda att rapportera förhållanden som kan stå i konflikt med dessa regler. Anmälningar om överträdelser mot denna uppförandekod kan lämnas in anonymt och konfidentiellt till TF Freight AB, Starrvägen 100, SE-23 261 Arlöv, eller Comveritas Svenska AB. Det medför inget straff eller andra negativa konsekvenser för personer som  lämnar in anmälan i god tro. Underlåtelse att följa reglerna i denna etikkod kan resultera i disciplinära åtgärder.

IN PLACE. IN TIME. ANYWHERE.

TAILOR MADE TRANSPORT SOLUTIONS